Tamil Nadu Premier League 2022 - Most Runs (T20)

K Vishal
1
152 Runs
|
4 Innings
C Hari
2
147 Runs
|
4 Innings
R Sanjay
3
142 Runs
|
3 Innings